Ik bepaal mijn locatie / Ik kies mijn land

U bent verbonden aan de dochteronderneming: France

Talen beschikbaar

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN HAULOTTE

Uitgave JANUARI 2024
 

Totstandkoming van de Overeenkomst

1.1 Deze algemenen verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de betrekkingen tussen Haulotte (hierna te noemen: ‘Verkoper’) en haar zakelijke klanten (hierna te noemen ‘Koper’) die afnemer zijn van een nieuw gefabriceerd, door Verkoper geleverd product (hierna te noemen: ‘de Producten’). Elk door Koper voorgestelde bepaling zal derhalve, bij gebreke aan uitdrukkelijke aanvaarding, niet kunnen worden tegengeworpen aan Verkoper, ongeacht het moment waarop die bepaling ter kennis van Verkoper is gebracht.
Specifiek voor de Diensten geldende algemene voorwaarden zijn op verzoek beschikbaar.  
1.2 Op grond van het voorgaande brengt het plaatsen van een bestelling door Koper de volledige en onvoorwaardelijke instemming van Koper met deze algemene verkoopvoorwaarden met zich mee, waarvan Koper erkent van tevoren kennis te hebben genomen.
1.3 Enige annulering van een bestelling door Koper zal niet worden toegelaten tenzij Verkoper hiermee heeft ingestemd.
1.4 Voor hef- en verladingsapparatuur (hierna te noemen: ‘de Machines’) geeft de afgifte door Verkoper van een ontvangstbevestiging van de bestelling vorm aan de overeenkomst tussen partijen ten aanzien van de bestelling en de prijs en vervolmaakt de aldus overeengekomen verkoop. Voor reserveonderdelen wordt de bestelling stilzwijgend door Verkoper aanvaard, waarbij Verkoper echter wel voorbehouden kan stellen aan de bestelling van Koper en met name indien de bestelling referenties bevat die niet in de catalogus zijn gecodificeerd.  
1.5 Het voordeel van de bestelling kan niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Verkoper, ook niet in geval van financiering van de Producten door een krediet- of gelijkaardige instelling. In het laatstgenoemde geval komt de financiering uitsluitend ten laste van Koper die de voorwaarden daarvan vijf werkdagen voorafgaande aan de verzending van de Producten aan Verkoper dient te overleggen.  
Indien Verkoper een financiering via een van de bevoorrechte partners van Verkoper voorstelt aan Koper, kan Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een weigering van financiering door deze partner.
1.6 Elk zakelijk voorstel of aanbod van Verkoper is slechts geldig voor de in het aanbod aangegeven termijn en, bij gebreke daarvan, voor een duur van één (1) maand vanaf de verzending van het aanbod.

Prijs / betaling


2.1 De prijzen zijn nettoprijzen, exclusief btw, voor niet verpakte Producten die in de fabrieken van Verkoper ter beschikking worden gesteld. Alle rechten en heffingen die Verkoper voor rekening van Koper dient te betalen, zullen worden doorberekend aan Koper, ongeacht of het gaat om een vermeerdering van belastingen, heffingen en rechten of om nieuwe belastingen, heffingen en rechten.
2.2 Tenzij anders bepaald, wordt de factuur opgesteld in naam van Koper, inclusief de verzender van de bestelling, en dient, tenzij anders bepaald, contant te worden voldaan bij ontvangst van de factuur. De factuur dient te worden betaald in de op de factuur aangegeven valuta. Verkoper zal voor elke bestelling van een Product een vast minimumbedrag van 60 euro bij Koper in rekening brengen.  
2.3 Verkoper kan op elk moment, en uiterlijk op het moment van de ontvangstbevestiging van de bestelling of 48 uur na de ontvangst van de bestelling indien het gaat om reserveonderdelen, als voorwaarde voor de levering van de Producten stellen dat deze vooruit worden betaald door elke klant die geen account heeft bij Verkoper en/of die zijn uitstaande bedragen niet heeft vereffend. Op dezelfde manier kan Verkoper voor iedere Koper een maximum uitstaand bedrag vaststellen en afhankelijk van de gelopen risico's, met name in geval van een verslechtering van de kredietwaardigheid van Koper, bepaalde garanties eisen. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort noch op enige wijze worden gecompenseerd zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Verkoper, ook niet in geval van vorderingen van Koper.
2.4 In geval van niet tijdige of onvolledige betaling kan Verkoper de hele levering opschorten en/of alle lopende bestellingen annuleren nadat een aan Koper verstuurde ingebrekestelling gedurende 15 dagen zonder gevolg is gebleven, onverminderd elke andere juridische actie en vordering tot schadevergoeding. Elk bedrag dat niet op de factuur vermelde vervaldag is betaald, leidt tot de onmiddellijke toepassing van boetes ten belope van een bedrag dat gelijk is aan drie keer het wettelijke rentetarief per week vertraging, welk bedrag opeisbaar is op eenvoudig verzoek van Verkoper. Bovendien zal een vaste schadevergoeding wegens incassokosten van 40 euro verschuldigd zijn (Of gelijkwaardig bedrag in lokale valuta). 
2.5 Niettegenstaande het bepaalde in 2-4 zal in geval van door Verkoper aan Koper of aan een financieringsinstelling toegekende betaaltermijnen de niet-betaling van een enkel verschuldigd bedrag bij het vervaldatum leiden tot de onmiddellijke opeisbaarheid van de gehele vordering, zonder voorafgaande ingebrekestelling, vermeerderd met een vaste boete van 30% van het bedrag van de desbetreffende bestelling. Bovendien zullen bedragen die zijn verschuldigd, met name op grond van andere leveringen of bestellingen, onmiddellijk opeisbaar worden. Daarnaast zal Koper alle door Verkoper voor de invordering van zijn vordering gemaakte kosten en honoraria dienen terugbetalen, onverminderd elke andere schadevergoeding.
2.6 Alle zendingen van Verkoper kunnen tegen een vast bedrag of werkelijke kosten worden gefactureerd ongeacht de door Koper gevraagde wijze van verzending. Voor bijzondere verzoeken om levering wordt een extra vast bedrag in rekening gebracht.

Leveringen – Levertermijnen


3.1 De levering wordt geacht te zijn verricht zodra de Producten ter beschikking zijn gesteld aan Koper in de bedrijfsruimte van Verkoper of op een andere overeengekomen plaats (werkplaats, fabriek, magazijn, enz.) en zulks zonder vervulling van douaneformaliteiten in geval van uitvoer en zonder het laden op een voertuig voor afhaling van de Producten. Op het verzoek en voor rekening van Koper kan Verkoper echter zorgen voor het laden en het vervoer van de Producten.  
3.2 Behoudens de in de bijzondere voorwaarden aangegeven vaste termijnen worden levertermijnen zo exact mogelijk maar ter indicatie aangegeven bij de bevestiging van de bestelling voor Machines. Voor reserveonderdelen vindt de verwerking van de bestelling over het algemeen plaats op de dag van de ontvangst daarvan of op de eerstvolgende werkdag indien de bestelling op een niet-werkdag wordt ontvangen. De verzending van de bestelling vindt zo spoedig mogelijk en met voortvarendheid plaats, zodat er geen ontvangstbevestiging zal worden verstrekt. Een eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot annulering van de bestelling.
3.3 Koper kan Verkoper uiterlijk 30 werkdagen voor de geplande levering schriftelijk verzoeken om de levering van de Producten uit te stellen, waarbij dit uitstel 90 werkdagen niet mag overschrijden. Daarna zullen kosten van opslag en verzekering bij Koper in rekening worden gebracht.
3.4 Naast elke andersluidende bepaling in de bijzondere voorwaarden worden retourzendingen van reserveonderdelen uitsluitend aanvaard indien deze van tevoren schriftelijk zijn goedgekeurd. Retourzendingen moeten vrij van alle kosten bij Verkoper aankomen en mogen slechts nieuwe Producten in perfecte staat bevatten, met uitzondering van specifieke verbruiksgoederen of onderdelen (specifieke kleur, bestelling) die niet worden teruggenomen noch geruild.
3.5 Alle retourzendingen van reserveonderdelen zullen worden gecrediteerd met een aftrek van 15% indien de retourzending binnen 15 dagen plaatsvindt en van 50% indien de retourzending tussen 15 en 30 dagen plaatsvindt. Na deze periode vindt geen terugbetaling plaats. Alle onderdelen waarvan de eenheidsprijs minder dan 60 euro bedraagt, worden niet terugbetaald.
3.6 Elke klacht wegens zichtbare gebreken of de niet-conformiteit van Producten die zijn geleverd met de bestelde Producten en/of met de pakbon, moet worden weergegeven op de vrachtbrief en binnen 72 uur vanaf de ontvangst van de levering per aangetekend schrijven aan Verkoper worden bevestigd. Bij gebreke daarvan zal de levering automatisch worden geacht conform te zijn en worden geen klachten in behandeling genomen. In alle gevallen van een klacht blijft Koper gehouden om alle nodige of vereiste maatregelen te treffen ten opzichte van de vervoerder.

Vervoer – Overdracht van risico's


4.1 De overdracht van de risico's van de Producten van Verkoper op Koper alsook de schade, van welke aard dan ook, die de Producten kunnen veroorzaken of zelf kunnen ondergaan, wordt, niettegenstaande de clausule van eigendomsvoorbehoud hieronder, geacht te hebben plaatsgevonden: (i) voor reserveonderdelen, naargelang van het geval, bij de terbeschikkingstelling ervan door de vervoerder of Verkoper, (ii) voor Machines zodra Verkoper de desbetreffende Machine ter beschikking heeft gesteld aan Koper of aan een andere door Koper daartoe aangestelde persoon, en zulks voor het lossen bij aankomst van elk vervoermiddel, op de overeengekomen plaats van bestemming.
4.2 In geval van levering op het bedrijfsterrein van Verkoper worden de Producten voor het risico van Koper vervoerd die persoonlijk aansprakelijk is voor elke beschadiging of schade die zich voordoet tijdens het vervoer of tijdens het laden of lossen, en zulks ook indien het laden en lossen door Verkoper worden verricht.
4.3 De Producten worden overeenkomstig de in artikel 2.6 gedefinieerde prijzen verzonden.

Eigendomsvoorbehoud


5.1 Niettegenstaande de overdracht van risico's blijft Verkoper de eigenaar van de Producten tot de volledige betaling van de prijs in hoofdsom en bijkomende kosten.
5.2 Koper verbindt zich ertoe de Producten in perfecte staat van werking en gebruik te houden tot de volledige betaling van de verschuldigde bedragen. Koper is met name verplicht de Producten in overeenstemming met de hem door Verkoper verstrekte instructies te gebruiken zoals gepreciseerd in de gebruiks- en onderhoudshandleiding.  
Het is Koper niet toegestaan om, om welke reden dan ook, de Producten door te verkopen, de eigendom van de Producten te verpanden of, bij wijze van garantie, over te dragen zolang de prijs nog niet volledig is betaald aan Verkoper.
De enkele afgifte van een titel die een verbintenis tot betaling in het leven roept, vormt geen betaling zoals bedoeld in deze algemene verkoopvoorwaarden; de oorspronkelijke vordering van Verkoper op Koper blijft bestaan met alle daaraan verbonden garanties, inclusief het eigendomsvoorbehoud, tot daadwerkelijke en volledige betaling.
5.3 Koper dient, in zijn hoedanigheid van bewaarder, een verzekering tot dekking van de Producten aan te gaan vanaf de levering ervan en tot de volledige betaling van de prijs, en Koper zal op het eerste verzoek van Verkoper bewijzen hiervan overleggen
In geval van een beslaglegging of elke andere tussenkomst van een derde met betrekking tot het Product is Koper verplicht Verkoper daarvan onverwijld op de hoogte te stellen teneinde Verkoper in staat te stellen zich hiertegen te verzetten en zijn recht van terugvordering van het Product uit te oefenen.

Garantie en reserveonderdelen


6.1 Koper wordt op de hoogte gesteld van en erkent akkoord te gaan met de garantiebepalingen die kunnen worden ingezien via de volgende koppeling:
https://en.calameo.com/read/00452401401b94d986bac
De garantiebepalingen die van toepassing zijn, zijn geldig vanaf de datum van de verstuurde ontvangstbevestiging van de bestelling.

Gegevens


7.1 Koper wordt op de hoogte gesteld van en erkent ermee akkoord te gaan met het feit dat het Product kan worden uitgerust met sensoren die Haulotte in staat stellen de positie ervan te bepalen en bepaalde bewegingen ervan alsook de door bepaalde sensoren gerapporteerde informatie te kennen.  
Koper verbindt zich ertoe zijn gebruikers en de potentiële koper te informeren in geval van doorverkoop en hun toestemming te verkrijgen om de gegevens te verzamelen wanneer deze toestemming wettelijk is vereist.
7.2 De verzameling van gegevens is zuiver technisch van aard en omvat geen enkele controle of toezicht op de uitgevoerde handelingen.  Koper dient zich strikt te houden aan de gebruiks- en onderhoudshandleiding die bij het Product wordt geleverd.
7.3 Koper kan zijn recht op inzage, rectificatie of wissing met betrekking tot zijn persoonsgegevens uitoefenen door zijn verzoek per gewone post te versturen naar het volgende adres: Haulotte GROUP- Quartier Serve Bourdon – 42420 LORETTE - Frankrijk, of per e-mail naar het volgende e-mailadres: rgpdcompliance@haulotte.com

Aansprakelijkheid – Aansprakelijkheidsbeperking


8.1 Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat Verkoper uitsluitend door Koper aansprakelijk kan worden gesteld
in geval van directe materiële schade en de door Verkoper verschuldigde schadevergoeding kan niet meer bedragen dan het bedrag dat Koper daadwerkelijk heeft betaald voor de aankoop van de Producten.
8.2 Verkoper en Koper komen in afwijking van het gemeen recht overeen dat de verjaringstermijn met betrekking tot de aansprakelijkheid van Verkoper onder deze algemene verkoopvoorwaarden ten hoogste 18 maanden zal zijn.

Overmacht en geval van vrijstelling


9.1 Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien hij, wegens redenen, feiten of omstandigheden buiten zijn wil, verhinderd is om alle of een deel van zijn verplichtingen of verbintenissen te vervullen en met name indien de aanbevelingen ten behoeve van de voortdurende verbetering van de veiligheid van de Machines niet door Koper worden gerespecteerd.
9.2 De volgende zaken worden gelijkgesteld aan overmacht en vormen oorzaken van beëindiging of opschorting van de verplichtingen van Verkoper, zonder rechtsmiddel bij Koper: ongevallen die de productie en opslag van zijn producten beïnvloeden, volledige of gedeeltelijke stopzetting van de bevoorrading van grondstoffen of energie, met name de tekortkoming van de vervoerder, brand, overstroming, machinebreuk, totale of gedeeltelijke staking, overheidsbesluiten, het toedoen van derden, oorlog en elke externe gebeurtenis die van dien aard is dat deze de uitvoering van de verbintenissen van Verkoper vertraagt, verhindert of economisch gezien buitensporig maakt

Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht


10.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden alsook alle uitdrukkelijk aanvaarde bijzondere voorwaarden
gelden als wet voor partijen waarbij hun wederzijdse verplichtingen zijn geregeld.
10.2 Elk geschil dat niet in der minne kan worden beslecht, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Verkoper.  
10.3 Elke kwestie betreffende deze algemene verkoopvoorwaarden alsook betreffende de verkopen waarop deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, die niet wordt voorzien door deze contractuele bepalingen, zal onder de plaatselijke wet of, in voorkomend geval, onder de wet van de federale staat vallen. 

Bijzonderheden van de bestellingen die worden geplaatst via de website ‘www.myhaulotte.com’  


11.1 De website myhaulotte.com (hierna te noemen: ‘de website’) bevat bepaalde door Verkoper verhandelde reserveonderdelen. Toegang tot de website is voorbehouden aan beroepsbeoefenaars die reeds als klant worden ingeschreven bij Verkoper.
11.2 Het gebruik van de website brengt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker
van alle bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden met zich mee.
11.3 Verkoper verbindt zich ertoe de door kopers op de website verstrekte gegevens niet aan derden bekend te maken. Deze gegevens zijn vertrouwelijk. Ze worden door de interne diensten uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de bestelling van Koper en om de communicatie, met name middels informatieve brieven / e-mails, te verbeteren en te personaliseren.
11.4 In elk geval kan Koper zijn recht op inzage van het dossier en zijn recht op rectificatie of wissing uitoefenen met betrekking tot de hem betreffende gegevens door een verzoek per e-mail te versturen naar het volgende e-mailadres: rgpdcompliance@haulotte.com

ISO-gecertificeerd 9001/14001/45001

Wereldwijde aanbieder van oplossingen

Blue company challenger

Ervaringsmaker